NOTA : Złożenie wniosku o zarejestrowanie domeny, zmianę delegacji domeny ,danych abonenta , transferu domeny lub uzyskania opcji na rejestrację nazwy domeny stanowi potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania przez abonenta postanowień niniejszego Regulaminu * DNR_system * oraz
Regulaminów NASK .

 

Regulamin * DNR_system *

 

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

* DNR_system * ( Registrar )  ; oznacza jednostkę organizacyjną Registrar'a * DNR_system * P.A.H. PATVOLLI
z siedzibą w USTCE odpowiedzialną za obsługę platformy internetowej pod tym samym tytułem , tj.: * DNR_system *
służącą do rejestracji i obsługi nazw domen wykonywanej w oparciu o podpisane porozumienie z NASK .

NASK ( Registry )  ; oznacza Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową czyli podmiot
zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenie .pl, niektórych domenach funkcjonalnych (m.in.: com.pl, biz.pl, net.pl, org.pl)
i regionalnych (np.: waw.pl), tzn.: Registry w strefie .pl (inaczej: domenie krajowej) większości nazw domen.

Abonent ( Registrant )  ; oznacza wnioskodawcę, na którego rzecz * DNR_system * przeprowadza procedurę rezerwacji i rejestracji domen(y )
lub procedurę zmiany delegacji domen(y ) lub też zmiany danych abonenta , bądź transferu domen(y ) oraz osługę billingowo-admistracyjno-techniczną
związaną z uzyskaniem opcji na rejestrację nazwy domeny .

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. * DNR_system * zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej domeny o nazwie podanej przez wnioskodawcę we wniosku
o rejestrację domen(y )(dalej "Wniosek") złożonym w * DNR_system * w formie elektronicznej na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie .

2. Złożenie Wniosku o rejestrację domen(y ) bądź uzyskanie Opcji na rejestrację nazwy domeny w * DNR_system * jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a NASK na warunkach określonych w regulaminach NASK.

( Regulaminy NASK ).

3. Wniosek wygenerowany za pośrednictwem platformy * DNR_system * zalecamy zapisać na nośniku elektronicznym lub bezpośrednio wydrukować .
* DNR_system * P.A.H. PATVOLLI zastrzega sobie możliwość żądania doręczenia wersji papierowej w/w Wniosku w czasie trwania zawartej umowy na jego podstawie. .
.

* DNR_system * przeprowadzi zgodnie z wnioskiem procedurę rejestracji domen(y ) w NASK.

4. W przypadku gdy:

a.         nazwa domeny jest już zarejestrowana,

b.         w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

c.         wnioskodawca poda we Wniosku:

1_1.          nieprawidłowe nazwy serwerów,

1_2.         nieprawidłową składnię nazwy domeny,

1_3.         nieistniejące w Internecie nazwy serwerów z wyjątkiem sytuacji, gdy podana przez wnioskodawcę nazwa serwera stanowi nazwę w domenie zgłaszanej przez niego we wniosku o rejestrację,

1_4.         niepełne lub nieprawdziwe dane,

d.         nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a Wniosek złożył wnioskodawca nieuprawniony przez odpowiedni organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego,

* DNR_system * odmówi przeprowadzenia procedury rejestracyjnej domen(y ) .

5. Odpowiedzialność za skutki prawne złożenia we Wniosku nieprawdziwego oświadczenia o przysługiwaniu prawa do nazw(y ) domen(y ) lub podania we Wniosku nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie wnioskodawca.

6. * DNR_system * nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wywołane usunięciem przez NASK lub inne instytucje rejestrujące delegacji domeny, między innymi na skutek wykonania orzeczenia sądu lub z mocy przepisu prawa.

7.Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny oraz jej treści rozstrzygane są bez udziału * DNR_system *.

8. * DNR_system * nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie szkody wywołane koniecznością zmiany nazw(y ) domen(y ) będącą następstwem ewentualnego wprowadzenia zmiany przepisów, bądź zasad i standardów regulujących rejestrację domen.

 

PROCEDURA REJESTRACYJNA

9. W celu przeprowadzenia postępowania rejestracyjnego nazw(y) domen(y ) wnioskodawca powinien wykonać następujące czynności:

a. zapoznać się i zaakceptować regulamin * DNR_system * co jest jednoznaczne z równoczesną akceptacją Regulaminów NASK ;

b. przesłać do * DNR_system * prawidłowo wypełniony Wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej * DNR_system * po uprzednim utworzeniu swojego konta w tej platformie zawierającego jego dane osobowe z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń . ;

c. kontynuować tak wszczętą procedurę rejestracji domen(y ) , której realizacja będzie możliwa niezwłocznie po otrzymaniu przez * DNR_system *
stosownej opłaty za zlecone czynności z zastrzeżeniem wpływu środków na konto * DNR_system * P.A.H. PATVOLLI przed upływem 10 dni od daty zlecenia ,

d. wnieść stosowną opłatę za zlecone czynności zgodną z informacjami uzyskanymi w trakcje wypełniania wniosku lub zasilić portfel swojego konta
w platformie * DNR_system * kwotą pozwalającą na rozliczenie tak zleconych czynności .

10. * DNR_system * może odrzucić wniosek , z uwagi na nie dochowanie uregulowań zawartych w pkt. 9 lit. a,b,c,d .

11. * DNR_system * kontaktuje się z wnioskodawcą (abonentem) korzystając z numerów telefonicznych lub adresów poczty elektronicznej podanych we Wniosku.

12. W przypadku chwilowej niedostępności platformy w sieci , * DNR_system * dopuszcza zastępcze wykonanie czynności dyspozycji abonenckich
przez dyżurnego operatora * DNR_system * w imieniu i na rzecz wnioskodawcy ( abonenta ) domen(y) lub uzyskującego Opcję zleconych drogą email
lub telefoniczną z zastrzeżeniem pozytywnej weryfikacji danych zleceniodawcy .

a. w przypadku zastępczego wykonania czynności dyspozycji abonenckich wnioskodawca ( abonent ), bądź uzyskujący Opcję rejestracji nazwy domen(y)
otrzyma każdorazowo powiadomienie o ich realizacji na adres e-mail przypisany do jego danych osobowych .

13. Wnioskodawca (abonent bądź uzyskujący Opcję) upoważnia niniejszym * DNR_system * P.A.H.PATVOLLI z siedzibą w Ustce 76-270 ul.Marynarki Polskiej 45 do występowania przed NASK w jego imieniu i na jego rzecz w pełnym zakresie dotyczącym rejestracji i utrzymywania domen(y) internetow(ej)ych , któr(ej)ych dotyczy wniosek lub zlecenie uzyskania Opcji na rejestrację domen(y) i obsługi tej Opcji .
Wnioskodawca jednocześnie oświadcza , iż jest świadomy , że za skutki wynikające z działań podejmowanych w oparciu o tak ustanowione pełnomocnictwo odpowiada jak za własne.

14. * DNR_system * może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane umieszczone we Wniosku lub prawo do nazw(y ) domen(y ) . Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym stanowi podstawę do odmowy przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

15. Abonent poinformuje * DNR_system * o wszelkich zmianach danych zawartych we Wniosku.
* DNR_system * nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z treścią danych podanych przez abonenta we Wniosku ani za skutki spowodowane podaniem danych nieprawdziwych, a także za skutki nie informowania o zmianach tych danych.

 

ZMIANA DELEGACJI DOMEN(Y ) LUB DANYCH ABONENTA

16. * DNR_system * przeprowadzi procedurę zmiany danych abonenta w terminie do 3 dni roboczych od doręczenia za pośrednictwem faksu lub poczty dokumentu potwierdzającego przeniesienie przez abonenta na osobę trzecią praw i obowiązków powstałych w wyniku rejestracji i utrzymywania domen(y ) wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym wnioskiem w formie pisemnej .

17. * DNR_system * przeprowadzi niezwłocznie i nieodpłatnie procedurę zmiany delegacji domeny za pośrednictwem platformy w wyniku elektronicznego zlecenia samodzielnie zdefiniowanego przez abonenta nazwy domen(y) , lub w terminie do 3 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji domen(y ) .

18. * DNR_system * odmówi przeprowadzenia procedury zmiany delegacji nazw(y ) domen(y ) w razie podania przez abonenta:

a.         nieprawidłowych nazw serwerów,

b.         nieprawidłowej składni nazw(y ) domen(y ),

c.         nieistniejących w Internecie nazw serwerów,

d.         niepełnych lub nieprawdziwych danych.

d.         w lub w przypadku gdy wskazane serwery nie będą prawidłowo skonfigurowane.

 

OPŁATY

19. Abonent uiszcza opłatę za przeprowadzenie właściwej procedury w wysokości określonej w cenniku usług * DNR_system *

20. * DNR_system * poza przeprowadzeniem w imieniu abonenta właściwej procedury zobowiązuje się do świadczeń dodatkowych usług określonych w aktualnym cenniku * DNR_system *

21. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat na wskazane konto bankowe * DNR_system * i przesłania faksem lub pocztą potwierdzonego dowodu wpłaty na każde żadanie * DNR_system * P.A.H. PATVOLLI z siedzibą w Ustce.
Liczy sie data doręczenia korespondecji i wpływu środków na konto * DNR_system *

22. W razie opóźnienia w zapłacie części albo całości opłaty, * DNR_system * może odmówić podjęcia czynności zleconej usługi , w takim wypadku wniesiona opłata po terminie zostanie abonentowi zwrócona w terminie dwóch tygodni od podjęcia decyzji o odmowie przeprowadzenia procedury przez * DNR_system * .

23. * DNR_system * zastrzega sobie prawo odmowy abonentowi przeprowadzenia wnioskowanej procedury , który uprzednio nie wywiązał się ze zobowiązań wobec * DNR_system * do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych należności wraz z odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

25. Wyrejestrowanie domeny podczas okresu, za który domena została opłacona, nie uprawnia do zwrotu poniesionych przez abonenta opłat w całości albo w części.

26. W dniu zarejestrowania przez NASK wnioskowanej nazwy domeny za pośrednictwem * DNR_system * , poza umową z NASK zostaje równolegle zawarta umowa między Abonentem a * DNR_system * P.A.H PATVOLLI o świadczenie usług związanych z obsługą domen(y ) abonenta przez * DNR_system * na okres od jednego do dziesięciu lat zgodnie z okresem podanym we Wniosku o rejestrację domen(y ) .

27. Opłaty za świadczenie usług na rzecz abonenta przez * DNR_system * pobierane są w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług * DNR_system * , za każdy kolejny rok utrzymania domeny w terminie do 1 dnia przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.

28. W przypadku, gdy abonent nie wniesie w terminie opłaty o której mowa w pkt. 27 za jego domen(ę )y
* DNR_system * usunie niezwłocznie delegację tych(tej) domen(y) abonenta z bazy NASK .

29. Abonent niniejszym wyraża zgodę na usunięcie z głównego rejestru NASK jego domen(y ) na wniosek * DNR_system * w przypadku nie wniesienia w terminie opłaty o której mowa w pkt. 27 Regulaminu * DNR_system * po bezskutecznym upływie 14 dniowego okresu postępowania wyjaśniającego .
Liczy sie data wpływu środków na konto bankowe * DNR_system *

30.Zmiana zasad płatności, wysokości opłat lub zasad świadczenia usług będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej * DNR_system *.
Dopuszcza się zawiadomienie abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.

Jeżeli akceptujesz , to po naciśnięciu klawisza "AKCEPTUJ DNR" zostanie uruchomiona kontynuacja procedury rejestracji domen obowiązująca w * DNR_system *.

 AKCEPTUJ DNR